PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM APLIKACE SMĚNY.CZ

 Albert Česká republika s.r.o.

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování,
zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti Albert Česká republika s.r.o. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306379 („Albert“)
využívajících aplikaci Směny.cz, a to ze strany společnosti Albert, jakožto správcem osobních údajů.

Účely a rozsah zpracování osobních údajů

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti Albert pro účely:
a) plánování směn v rámci aplikace Směny.cz, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo,
emailová adresa, pracovní zařazení (kvalifikace), údaje o naplánovaných směnách, údaje o počtu
odpracovaných směn;
b) evidence docházky a absence zaměstnance na přihlášených směnách včetně hodnocení
spolehlivosti zaměstnance, a to v rozsahu počet odpracovaných směn, počet neodpracovaných
přihlášených směn, hodnocení spolehlivosti;
c) zajištění HR komunikace mezi společností Albert a zaměstnancem v souvislosti s pracovními
povinnostmi zaměstnance v rámci využívání aplikace Směny.cz, a to v rozsahu emailová adresa.

Právní základy zpracování

Společnost Albert zpracovává výše uvedené osobní údaje v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
Poskytnutí osobních údajů je pro účely uvedené pod písm. a), b) a c) založeno na oprávněném
zájmu společnosti Albert a plnění pracovní smlouvy.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracovávané k plánování směn a evidenci docházky a absence včetně hodnocení
spolehlivosti (viz písm. a) a b) výše) jsou uchovávány po dobu využívání aplikace Směny. cz
zaměstnancem a dále po dobu 90 dní od poslední odpracované směny.
Osobní údaje zpracovávané za účelem zajištění komunikace se zaměstnancem (viz písm. c) výše)
jsou zpracovávané po dobu trvání zaměstnaneckého vztahu mezi zaměstnancem a společností
Albert.

Předávání a zpřístupňování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Albert a/nebo níže
uvedeným zpracovatelům společnosti Albert, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování:
- spol. Směny.cz, s.r.o., sídlem K Rybníku 574, 252 50 Vestec, IČO: 07810075.

Poučení o právech

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na
opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů,
nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Další informace o zpracování údajů společností Albert naleznete v dokumentu Zásady zpracování
osobních údajů – Informace pro zaměstnance, který je vám dostupný na vaší prodejně. V případě
dotazů prosím napište na email: ochranaudaju@albert.cz či kontaktujte svého HR Business Partnera.

V Praze dne 2. 7. 2019